IFK KALMAR

Unga flickor

Unga tjejer i traditionell föreningsrörelse

Bakgrund
Idrottsföreningen Kamraterna från Kalmar startade sin verksamhet 1970. På programmet fanns då endast herrfotboll, men 1972 startades också en damfotbollssektion. Både herrarna och damerna har sedan dess spelat seriefotboll med positiva och negativa framgångar. Fotboll förknippas ju tyvärr fortfarande ofta med herrar, varför damerna ofta får undanskymd roll i föreningarna. Sedan 1 jan 2000 bestämde sig föreningen att profilera oss som en dam –och tjejklubb. Vår målsättning har sedan dess varit att starta en ny åldersgrupp varje år. Föreningen hade, år 2000, två damlag, två herrlag, två tjejlag med ca 40 aktiva tjejer. Idag, 2003, har föreningen två damlag, 2 herrlag, åtta tjejlag med ca 120 aktiva tjejer i åldrarna 7 till 16 år. En ökning med 200 %. 

Ungas egna initiativ
Upprinnelsen i nedanstående projekt har sitt ursprung i samtal i vår förening som skett i samband med träningar och resor tillsammans. Tjejerna i våra tjejlag har hjälpt oss som klubb att se på fotbollen med nya ögon. De ställer andra frågor, de har andra krav och de möter andra hinder. Exempel på detta är svårigheten att få bidrag och sponsorer. Omvärlden sänder att tjejer egentligen inte ska spela fotboll. Vi vill inte, genom att satsa särskilt på tjejfotboll, cementera dessa traditionella könsmönster – vi vill förändra dem. Vår förhoppning är att tjej – och damfotbollen kan förändra hela fotbollsvärlden till att bli en mer jämlik arena.

Problemformulering

 • På vilket sätt skulle vår fotbollsklubb kunna ta ett större ansvar för att förebygga droganvändandet hos våra ungdomar?

Kalmar har liksom många andra städer problem med droger och ungdomsfylleri. Undersökningar har visat att flertalet av dessa ungdomar inte har någon föreningsanknytning och heller aldrig tillhört någon förening.

 • Hur kan vi som förening bredda rekryteringen till vår förening och mer aktivt hjälpa unga att hitta till föreningslivet?

En del föräldrar, känner sig, i dagens stressade samhälle, otillräckliga, för att de inte har någon möjlighet och tid, att ta med sina barn till någon förening och låta barnen få prova.

 • Varför slutar unga tjejer spela fotboll i en viss ålder och vad skulle kunna få dem att fortsätta?

Många tjejer i 13-15 årsåldern slutar spela fotboll av olika anledningar. En anledning, som vi vet, är, att några föreningar i Kalmarregionen lagt ner sin verksamhet i denna åldersklass. Föreningarna saknar spelare i seniorlaget och flyttar därför upp de bästa tjejerna. Vad händer med de övriga, som inte är lika bra, men fortfarande tycker det är roligt att spela fotboll? Jo, dessa tjejer slutar och det i en ålder när dom är mycket påverkbara.
Inom IFK Kalmars ungdomssektion har dessa frågor diskuterats en hel del och föreningen kommer under två år, i ett projekt, att försöka förebygga denna tragiska utveckling.

Projektets Syfte
Projektet syftar till att fokusera på tjejfotbollen inom föreningen och att utveckla föreningens stöd mot rökning och droger.

Projektets mål

 • Att hitta nya former för att ge ett aktivt stöd till de tjejer som deltar i projektet, så att de under projekttiden klarar av att stå emot droger och rökning.
 • Att bredda rekryteringen av tjejer till vår klubb både vad gäller ålder och etnisk bakgrund.
 • Att fler tjejer i åldern 13-16 år väljer att stanna kvar och fortsätta spela fotboll i vår klubb.

Målgrupp

 • IFK Kalmar tjejlag födda 1988/89
 • Tjejer födda 1993-95 Kalmars centrala skolor

Metod och genomförande

Tillsammans mot droger

 • Genom massmedia rapporteras det att tjejernas debut av rökning och droger sjunker i åldrarna.  För att förhindra eller förskjuta denna debut har IFK Kalmar i årsskiftet 2002/2003 skrivit ett avtal (se bilaga 2) med ett av sina tjejlag födda 1988/89 (14 -15 år). Avtalet har följande syfte:

att tjejerna skall vara kvar i föreningen som spelare eller ledare t.o.m. nov. 2004.                                                                                                               att de under den tiden inte provar på någon form av droger (rökning, sprit, knark m.m.).                                                                                                  Vi har också involverat föräldrarna i avtalet, som kommer att betala halva premien på 1 000 kr, som tjejerna erhåller i nov. 2004.

Under projekttiden kommer föreningen, varannan månad, att anordna olika former av temakvällar, studiebesök och föreläsningar för att hela tiden hålla avtalet aktuellt.

Om de inte lyckas hålla avtalet…
Det är oerhört viktigt för föreningen att dessa avtal blir verkningsfulla och inte ett spel för galleriet. OM någon i gruppen inte skulle kunna hålla det avtal som ingåtts så är det naturligtvis oerhört viktigt att ta reda på skälen till detta och ge det stöd som behövs. Om det skulle hända så ska detta också användas som underlag för fortsatt diskussion inom gruppen. Alla har rätt till en chans till men det är viktigt att gruppen själv får komma fram till hur detta ska lösas på ett bra sätt.

Om en tjej skvallrar på en annan tjej…

Ett negativt bevakande av varandra går ju stick i stäv med det som klubben försöker bygga upp i form av god kamratskap och gemenskap. Innan avtalen skrivs pratar gruppen igenom detta tillsammans. Ledningen är tydlig med att vi inte ber de deltagande tjejerna att skvallra på varandra, var och en ska sköta sin egen del av avtalet och vi samtalar tillsammans om svårigheterna och frågor som berör detta.

Under 2003 planerar vi följande insatser:

Februari : kommer vi genom SISU att anordna en utbildning om kost och ätstörningar.
April/Maj : Planeras en resa till Gdansk, Kalmars vänort i Polen. Där kommer vi att spela en match mot ett tjejlag i samma ålder och samtidigt bjuda in dem till Kalmar. Vi vill ta in ett internationellt perspektiv i vårt sätt att arbeta. Vi tycker också att det känns angeläget att diskutera, våra just nu aktuella frågor kring droger, tillsammans med ungdomar som växer upp i ett annat land. Vi hoppas lära oss mycket om oss själva i likheter och skillnader.

Juli :I juli åker laget till Göteborg och deltar i Gothia cup.
Augusti :I augusti anordnar föreningen en fotbollsskola och då kommer våra tjejer att genomgå en ledarutbildning. Högst upp på önskelistan står Alice Bah, chef på Skandia, ”Idéer för livet”. Vi hoppas få henne till Kalmar som föredragshållare, mot droger, hösten 2003 eller våren 2004.

Planeringen för 2004 kommer att läggas upp under hösten 2003. Den bygger i första hand på de behov som de deltagande tjejerna uttrycker allteftersom projektet fortskrider. Det vi med säkerhet vet, är att vi under 2004 kommer att fortsätta våra temakväller varannan månad, samt åka på några cuper.

Våra tjejer födda 1990 samt ledare ser med spänning fram emot vårt projekt och kan tänka sig att skiva ett liknande avtal i höst 2003. IFK Kalmar har förankrat projektet hos projektledningen för ”Kalmar mot droger”, Kalmar kommun, hos polisen och SISU. Vi har hittills bara fått positiva signaler om projektets arbetssätt.

Fler tjejer till fotbollen!
Föreningen kommer åren 2003 och 2004 att besöka klass 1 – 3 i grundskolorna i centrala delarna av Kalmar kommun. Detta kommer att ske under en gymnastiktimma och vi kommer då att låta tjejer prova på att spela fotboll. Enligt planeringen ska 20 damer besöka dessa skolor vid ett tillfälle/år under projekttidens två år. Medlemsavgiften som efterskänkes är 1000:-/person/år. Vi når, på detta sätt, fler tjejer och framför allt hoppas vi då nå fler tjejer med utländsk bakgrund. Det är viktigt att ledarna i vår klubb är goda förebilder för de tjejer som de tränar. Vi ser det därför som viktig att involvera fler ledare och tränare med utländsk bakgrund. Dessa tjejer, upplever vi, idag har svårare att nå förenings- och idrottslivet i vår kommun. Vid vårt besök i skolan får tjejerna, till föräldrarna, med sig inbjudan om träningstid samt föreningens målsättning och policy (se bilaga 3). Varje klass får också en t-shirt, med IFK Kalmars emblem, för att påminna dem om vårt besök. Totalt kommer vi att besöka ca 40 klasser och därmed möta 550 tjejer. Ambitionen är att det efter varje skolbesök, kommer att bli fler tjejer på våra träningar, vi har förberett detta genom utbildning av fler ledare till ungdomssektionen. IFK Kalmar kommer också att använda sitt medlemskap i samarbetsorganisationen för fotbollsklubbarna, ”Snurroms förvaltningsförening,” till att försöka påverka även andra föreningar att besöka skolorna.

Fler juniorlag för flickor!
IFK Kalmar vill verka för att fler tjejer har möjligheten att spela fotboll längre upp i åldrarna. Vi ska försöka påverka Smålands fotbollsförbund till att titta närmare på varför tjejer i en viss ålder lägger av med fotbollen. Vi vill på vår egen klubbnivå se över vilka behov tjejer i den här åldern har när det gäller lokaler, utrustning, kläder etc som skulle kunna påverka att de upplever det som givande att fortsätta med fotbollen. Det satsas mindre pengar på tjej- och damfotbollen, vi vill att våra tjejer ska känna att vi satsar på dem.

Uppföljning och utvärdering
Vi hoppas att samtliga tjejer kommer att vara rök –och drogfria i nov. 2004. Vi hoppas att de utbildningar, föreläsningar och studieresor m.m. de fått uppleva under de här åren kommer att ge dem större förutsättningar att nå målet med avtalet.

Vi tror att efter IFK Kalmars besök i skolorna kommer det att bli fler tjejer på våra träningar. Ungdomssektionen har därför förberett utbildning av fler ledare.

Föreningen kommer i höst 2003 och efter projektets utgång, att i samråd med lärarna och elevernas föräldrar, göra en utvärdering om målet att engagera fler tjejer. Ett delmål här är att nå fler unga med utländsk bakgrund – vi vill att det vid utgången av 2004 ska finnas ett större antal ungdomar med utländsk bakgrund i vår klubb för att bättre spegla befolkningen i Kalmar kommun. Vi hoppas då också ha rekryterat 1 ny ledare med utländsk bakgrund.

För målet att få fler juniorklubbar för tjejer i åldrarna 13-16 år kommer ingen slutlig utvärdering att kunna göras efter projekttidens slut. Däremot ska vi i vår klubb tillsammans med tjejer utvärdera om samtal kring och eventuell ökning av kvalitet på lokaler, utrustning och kläder för deras del inneburit att de stannat kvar i föreningen.

 • Kostnadskalkyl för 2003 och 2004
  Administration 10 000 kr
 • Informationsmaterial om föreningen 10 000 kr
 • Medlemsavgiften kommer efterskänkas till de av våra damer 40 000 kr
 • som genomför besök i skolorna för att berätta om klubben
 • Inköp av IFK Kalmars t-shirt (delas ut i skolorna)   3 000 kr
 • Premie till tjejerna vid slutfört avtal i nov. 2004 8 500 kr
 • Föreläsningar, utbildningar och studieresor 30 000 kr
 • Annonsering (dagstidningar, plakat, dekaler m.m.) 30 000 kr
 • Ny utrustning i form av sport-BH o.dyl. till tjejlagen 25 000 kr

Totalt       163 500 kr

Bidrag om 7 000 kronor har sökts hos projeket ”Kalmar mot droger”, Kalmar Kommun. Projektledare för detta är Kjell Lindberg 070-2417219 

IFK Kalmar ungdomssektion ansöker härmed om 156 500 kronor till projektet ” Unga tjejer i traditionell föreningsrörelse” från Ungdomsstyrelsen, inom ramen för ”Att stärka flickors villkor”.

________________________________________________

Lennart Kool, ordförande IFK Kalmar

________________________________________________

Marie Wilner, Ungdomssektionens kontaktperson

Kontaktperson för IFK Kalmar

Lennart Kool

Tel. 0480/21436      (bost.)

Tel. 0480/23628      (arb.)

Tel. 070/5335315    (mobil)

Mailadress: kool.guldheden@telia.com

Auktoriserad revisor:

Gunnar Svensson

Capellavägen 16

393 51  KALMAR

Tel. 0480-17 077

Tel. 0708-170770

 • 1995 – 11 flickor   1994 –  12 flickor   1993 – 13 flickor   1992 – 22 flickor
 • 1991 – 12 flickor   1990 – 20 flickor   1989 –   6 flickor    1988 – 14 flickor
 • 1987 – 15 flickor

IFK Kalmars nya tränare Emil berättar om sina mål och visioner i exklusiv intervju

Se en exklusiv intervju med IFK Kalmars nya tränare. Emil Halldin är en fotbollsentusiast som varit en del av fotbollsindustrin så länge han kan minnas, som spelare såväl som tränare för flera ungdomslag och några vändor på seniorsidan. Han delar med sig om sina mål...

Referat: Kristianstads DFF – IFK Kalmar

I 27-gradig sensommarvärme tog våra IFK-tjejer en tung 3-poängare i kampen om en plats i SM-slutspelet. Vi inledde lovande och hade redan under de första minuterna bud på ett ledningsmål. I samband med ett inkast går vi bort oss...

DM-final i F16-klassen för IFK Kalmar!

Ikväll (fredag) tar IFK Kalmar emot Husqvarna i DM-final i F16-klassen med matchstart kl 19.00 på Gröndals IP. Gratis entré och kiosken öppen från 18.30. Varmt välkomna!